Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

7/2023 Ogłoszenie o naborze - Podejmowanie działalności gospodarczej

7/2023 - Ogłoszenie o naborze Podejmowanie działalności gospodarczej

Data publikacji ogłoszenia: 13.11.2023r.

Termin naboru:  27 listopada 2023 roku – 11 grudnia 2023 roku

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 52 582,55 EURO co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR stanowi 210 330,20 zł.

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu-premii.

Wysokość premii na jedną operację wynosi 70 000,00 zł.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego: ul. Ogrodowa 2, 33-350 Piwniczna Zdrój w godz. od 10.00 do 13.00 osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD -  w dwóch egzemplarzach). 

Poniżej przedstawiamy ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami: 

Ogłoszenie o naborze 7/2023

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) - otwórz .xlsxotwórz .pdf

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) - otwórz .pdf

3) Biznesplan (wersja 5z) - otwórz .docx, otwórz .pdf

a)Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 - otwórz .xlsx

4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - otwórz .pdf

5) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz .xlsx

6) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz .docx

7) Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej na udostępnionym formularzu  - otwórz .docx

Dokumentacja pomocnicza:

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach  poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (aktualizacja styczeń 2021)

Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 

Lokalne kryteria wyboru operacji (konkursy)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

Dokumentacja dotycząca realizacji operacji: