Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

Nasza misja

Misją Stowarzyszenia - jest działanie na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego wspólnot mieszkańców sześciu gmin Beskidu Sądeckiego: Krynicy Zdrój, Łabowej, Muszyny, Nawojowej, Piwnicznej Zdrój oraz Rytra poprzez inwestowanie w ludzi, w ich rozwój i edukację, kultywowanie lokalnych tradycji i kultury, sztuki ludowej.

Podejmowane są różnorodne działania dla wykorzystania walorów turystycznych i rekreacyjnych terenu, oraz rozwój infrastruktury komunalnej.

Cele priorytetowe Stowarzyszenia to: ochrona dziedzictwa kulturowego, podniesienie atrakcyjności turystycznej, ochrona środowiska przyrodniczego i kształtowanie ładu przestrzennego, poprawa warunków życia mieszkańców, zapewnienie optymalnych warunków kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych.