Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

Aktualności

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że w dniu 7 marca 2024r. Rada dokonała oceny i wyboru projektów do finansowania w ramach naboru 1/2024.

1/2024 Lista operacji zgodnych 

1/2024 Lista operacji wybranych

Protokół z posiedzenia 

1/2024 - Ogłoszenie o naborze -  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

Data publikacji ogłoszenia: 07.02.2024r.

Termin naboru:  22 luty 2024 r. - 6 marca 2024 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 89 112,15 EURO co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR stanowi 356 448,60 zł

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego: ul. Ogrodowa 2, 33-350 Piwniczna Zdrój w godz. od 10.00 do 13.00 osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD -  w dwóch egzemplarzach). 

Poniżej przedstawiamy ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami: 

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że w dniu 11 stycznia 2024r. Rada dokonała oceny i wyboru projektów do finansowania w ramach naboru 7/2023.

7/2023 Lista operacji zgodnych 

7/2023 Lista operacji wybranych

Protokół z posiedzenia