Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

1/2024 Ogłoszenie o naborze - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/2024

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego działająca na terenie gmin:

Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy z zakresu:

rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 22.02.2024 r. od godz. 10.00 do 06.03.2024r. do godz. 13.00

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego: ul. Ogrodowa 2, 33-350 Piwniczna Zdrój 33-343 w godz. od 10.00 do 13.00

osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.

Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w formie:

Dwóch jednobrzmiących egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze oraz dwa egzemplarze na płytach CD/DVD (tożsame z wersją papierową)

Termin naboru upływa w dniu 06.03.2024 r. o godz. 13.00

Poniżej przedstawiamy ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami:

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/2024 (PEŁNA TREŚĆ)

DOKUMENTACJA KONKURSOWA (ZAŁĄCZNIKI)

Dokumentacja aplikacyjna - wniosek:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy pdf  (wersja 5z)

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania pdf (wersja 5z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy-excel (wersja 5z)

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania-exel (wersja 5z)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Dokumentacja aplikacyjna - załączniki:

Biznesplan.pdf (wersja 5z)

Biznesplan.docx (wersja 5z)

Biznesplan (5z) - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu 

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa -pdf

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa -excel

Zasady wypełniania Oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - klauzula RODO

Dokumentacja pomocnicza:

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach  poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (aktualizacja styczeń 2021)

Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 

Lokalne kryteria wyboru operacji (konkursy)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

Dokumentacja dotycząca realizacji operacji:

Umowa o przyznaniu pomocy-pdf (wersja 9z)

Zał. 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji-pdf

Zał. 2 Wykaz działek ewidencyjnych-pdf

Zał. 3 Kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych-pdf

Zał. 3a Umowy przyznania pomocy - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Zał. 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

Zał. 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy

Zał. 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej

Zał. 8 Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa

Zał. 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa

Zał. 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji