Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Informacja o planowanych naborach wniosków w 2021 r. - opóźnienie z powodu awarii systemu informatycznego UMWM

Stowarzyszenie LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" informuje, że przewidywane nabory zostaną ogłoszone na stronie internetowej niezwłocznie po podpisaniu Aneksu do Umowy Ramowej (aktualizacja LSR). 

Poniżej przedstawiamy wykaz planowanych naborów wraz z warunkami:

Numer naboru

Cel ogólny, cel szczegółowy, przedsięwzięcie z LSR

Wskaźnik produktu

Liczba wsk. do realizacji

Całkowita kwota naboru

Dodatkowe warunki wsparcia

Uwagi

1/2021

I. Poprawa konkurencyjności obszaru Beskidu Sądeckiego w oparciu o zrównoważony rozwój gospodarczy

I.2. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorczości lokalnej, szczególnie w obszarze turystyki

P.I.2.2 Innowacyjny rozwój przedsiębiorstw w szczególności w oparciu o nowe technologie przyjazne środowisku

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa3

367 500

-

Maksymalna kwota pomocy na 1 miejsce pracy wynosi 61 250 zł – zgodnie z zapisami z LSR.

Maksymalna kwota wsparcia – 122 500 zł


2/2021

I. Poprawa konkurencyjności obszaru Beskidu Sądeckiego w oparciu o zrównoważony rozwój gospodarczy

I.2. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorczości lokalnej, szczególnie w obszarze turystyki

P.I.2.2 Innowacyjny rozwój przedsiębiorstw w szczególności w oparciu o nowe technologie przyjazne środowisku

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie przyjazne środowisku - 2

122 500

Maksymalna wartość dofinansowania na 1 projekt wynosi 61 250,00 zł (niezależnie od ilości utworzonych miejsc pracy).

Maksymalna kwota pomocy na jedną operację wynosi 61 250. Nabór na rozwój z obligatoryjnym uwzględnieniem nowych technologii przyjaznych środowisku.

3/2021

I. Poprawa konkurencyjności obszaru Beskidu Sądeckiego w oparciu o zrównoważony rozwój gospodarczy

I.2. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorczości lokalnej, szczególnie w obszarze turystyki

P.I.2.3 Beskidzka współpraca gospodarcza

Liczba szkoleń w zakresie sieciowania i beskidzkiej współpracy gospodarczej - 2

50 000

Operacja obejmuje organizację minimum 2 szkoleń z zakresu sieciowania i beskidzkiej współpracy gospodarczej.

Minimalna liczba wskaźników do realizacji w ramach jednej operacji – 2 sztuki.

4/2021

II. Wzmacnianie społeczności lokalnej poprzez wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego obszaru Beskidu Sądeckiego

II.2. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji i dziedzictwa kulturowego obszaru

P.II.2.1  Aktywizacja mieszkańców poprzez tradycję i dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Liczbadziałań polegających na pielęgnowaniu lub zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego - 6

50 000

Operacja obejmuje minimum 6 działań polegających na pielęgnowaniu lub zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego.

Minimalna liczba wskaźników (działań) do realizacji w ramach jednej operacji – 6 sztuk.

5/2021

I. Poprawa konkurencyjności obszaru Beskidu Sądeckiego w oparciu o zrównoważony rozwój gospodarczy

I.1. Zwiększenie atrakcyjności obszaru poprzez poprawę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

P.I.1.1 Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną

Liczba nowych lub zmodernizowanych lub oznakowanych tras, miejsc rekreacji, ścieżek, szlaków turystycznych - 10

80 000

Operacja obejmuje minimum
10 szt. nowych lub zmodernizowanych lub oznakowanych tras, miejsc rekreacji, ścieżek, szlaków turystycznych. Poprzez 10 szt. rozumie się 10 wyodrębnionych miejsc (lokalizacji) stanowiących zamkniętą całość.

Minimalna liczba wskaźników (obiektów) do realizacji w ramach jednej operacji – 10.

 

 

6/2021

I. Poprawa konkurencyjności obszaru Beskidu Sądeckiego w oparciu o zrównoważony rozwój gospodarczy

I.1. Zwiększenie atrakcyjności obszaru poprzez poprawę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

P.I.1.1 Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną

Liczba nowych lub zmodernizowanych lub oznakowanych lub zrewitalizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 8

200 000

Operacja obejmuje minimum 2 szt. nowych lub zmodernizowanych lub zrewitalizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - poprzez warunek rozumie się, że wybrana operacja obejmuje budowę lub modernizację lub rewitalizację minimum 2 miejsc infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, poprzez 2 szt. rozumie się 2 wyodrębnione miejsc stanowiące zamkniętą całość.

Maksymalna kwota pomocy na 2 wskaźniki wynosi 50.000 zł. Przy czym realizacji większej ilości wskaźników w ramach jednej operacji wpływa na maksymalną kwotę pomocy możliwą do uzyskania w ramach złożonego wniosku:

(liczba wskaźników produktu obejmujących operację – maksymalna kwota dofinansowania w ramach operacji)

2 wskaźniki – 50.000 zł

3 wskaźniki – 50.000 zł

4 wskaźniki – 100.000 zł

5 wskaźników – 100.000 zł

6 wskaźników – 150.000 zł

7 wskaźników – 150.000 zł

8 wskaźników – 200.000 zł.

Minimalna liczba wskaźników (obiektów)  do realizacji w ramach jednej operacji– 2 sztuki.

Wysokość wsparcia uzależniona od liczby wskaźników realizowanych w ramach danej operacji.

7/2021

II. Wzmacnianie społeczności lokalnej poprzez wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego obszaru Beskidu Sądeckiego

II.1.Poprawa jakości infrastruktury szeroko rozumianej kultury oraz zabytków

P.II.1.1  Budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej w tym rewitalizacja zabytków

Liczba nowych lub zmodernizowanych lub zrewitalizowanych obiektów lub miejsc infrastruktury kultury - 9

178.800

Operacja obejmuje minimum 3 szt. nowych lub zmodernizowanych lub zrewitalizowanych obiektów lub miejsc infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - poprzez warunek rozumie się, że wybrana operacja obejmuje budowę lub modernizację lub rewitalizację minimum 3 obiektów lub miejsc infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, poprzez 3 szt. rozumie się 3 wyodrębnione miejsca stanowiące zamkniętą całość.

Maksymalna kwota pomocy na 3 wskaźniki wynosi 59.600 zł. Przy czym realizacji większej ilości wskaźników w ramach jednej operacji wpływa na maksymalną kwotę pomocy możliwą do uzyskania w ramach złożonego wniosku:

(liczba wskaźników produktu obejmujących operację – maksymalna kwota dofinansowania w ramach operacji)

3 wskaźniki – 59.550 zł

4 wskaźniki – 79.400 zł

5 wskaźników – 99.250 zł

6 wskaźników – 119.100 zł

7 wskaźników – 129.000 zł

8 wskaźników – 129.000 zł
9 wskaźników – 178.800 zł

Minimalna liczba wskaźników (obiektów) do realizacji w ramach jednej operacji – 3 sztuki.

Wysokość wsparcia uzależniona od liczby wskaźników realizowanych w ramach danej operacji.

 

Przepraszamy za niedogodności zwiazane z opóźnieniem ogłoszenia powyższych naborów. Zaistiałe okoliczności są  niezależne od LGD.