Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2022 - Rozwijanie działalności gospodarczej (w oparciu o nowe technologie przyjazne środowisku)

Data ogłoszenia: 11.02.2022 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 3/2022

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego działająca na terenie gmin: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażania LSR na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR przez:

rozwijanie działalności gospodarczej (w oparciu o nowe technologie przyjazne środowisku)

(wskaźniki produktu do realizacji: liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie przyjazne środowisku - 1)

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 01.03.2022 r. od godz. 10.00  do 15.03.2022 r. do godziny 13.00


Poniżej przedstawiamy ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami:

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 3/2022 (PEŁNA TREŚĆ)

 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA (ZAŁĄCZNIKI)

Dokumentacja aplikacyjna - wniosek:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy pdf  (wersja 4z)

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania pdf (wersja 4z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy-excel (wersja 4z)

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania-exel (wersja 4z)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Dokumentacja aplikacyjna - załączniki:

Biznesplan.pdf (wersja 4z)

Biznesplan.docx (wersja 4z)

Biznesplan (4z) - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (4z)

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (4z) -pdf

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (4z) -excel

Zasady wypełniania Oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa (4z).

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - klauzula RODO

Oświadczenie Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku i załączników

Dokumentacja pomocnicza:

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach  poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (aktualizacja styczeń 2021).

Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 (zał. nr 2 do Wytycznych MRiRW 7/1/2020).

Lokalne kryteria wyboru operacji (konkursy).

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (aktualizacja sierpień 2021).

 

Dokumentacja dotycząca realizacji operacji:

Umowa o przyznaniu pomocy-pdf (wersja 8z).

Zał. 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji-pdf.

Zał. 2 Wykaz działek ewidencyjnych-pdf.

Zał. 3 Kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych-pdf.

Zał. 3a Umowy przyznania pomocy - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Zał. 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

Zał. 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy

Zał. 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej

Zał. 8 Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa

Zał. 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa

Zał. 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji