Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020 - Podejmowanie działalności gospodarczej (w oparciu o zasoby lokalne z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju)

 Data ogłoszenia: 19.12.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/2020

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego działająca na terenie gmin: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażania LSR rozwójprzedsiębiorczości na obszarze wiejskim  objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR przez:

  podejmowanie działalności gospodarczej
(w oparciu o zasoby lokalne z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju)

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich   

Premia dla rozpoczynających działalność gospodarczą w wysokości 65.000 zł - będzie wypłacana w formie płatności ryczałtowej 

Intensywność wsparcia – 100 %

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 07.01.2020r. od godz. 09.00 do 21.01.2020r. do godziny 14.00

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego: 33-343 Rytro 380 (Hotel Perła Południa) w godz. od 9.00 do 14.00 osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną. Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w  formie:

 1. Dwóch jednobrzmiących egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze oraz jeden egzemplarz na płycie CD/DVD (tożsamej z wersją papierową). Wersja papierowa i wersja elektroniczna powinna zawierać wymagane i zadeklarowane przez Wnioskodawcę załączniki (z rozszerzeniem .xlsx oraz z rozszerzeniem .pdf).
 2. Termin naboru upływa w dniu 21.01.2020 r. o godz. 14.00

 

Zakres tematyczny operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej
(w oparciu o zasoby lokalne z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju).

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla zakresu podejmowanie działalności gospodarczej.

Cel ogólny LSR: I.

Poprawa konkurencyjności obszaru Beskidu Sądeckiego w oparciu o zrównoważony rozwój gospodarczy.

Cel szczegółowy: I.2 

Poprawa konkurencyjności lokalnej, szczególnie w obszarze turystyki.

Przedsięwzięcie: I.2.1

Tworzenie przedsiębiorstw w oparciu o zasoby lokalne z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.

Wskaźnik produktu:

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w oparciu o zasoby lokalne z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju – 2.

Wskaźnik rezultatu:

Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) – 2.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), tj:
 • realizacja celu ogólnego i szczegółowego LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
 • zgodność z Programem, w tym z: formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 • zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 1. Spełnienie kryteriów wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej wymaganej do wybrania operacji liczby punktów.


Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji:

 1. Trafność i rzetelność uzasadnienia potrzeby realizacji projektu – 4 pkt.
 2. Doradztwo w LGD – 1 pkt.
 3. Tworzenie nowych miejsc pracy – 4 pkt.
 4. Innowacyjność – 4 pkt.
 5. Wpływ na ochronę środowiska  lub przeciwdziałanie zmianom klimatu – 4 pkt.
 6. Gotowość do realizacji operacji/projektu – 4 pkt.
 7. Czas realizacji operacji – 4 pkt.
 8. Kwalifikacje i/lub doświadczenie Wnioskodawcy – 4 pkt.
 9. Powstanie nowych miejsc noclegowych w wyniku realizacji operacji – 2 pkt.

 

Kryteria premiujące:

 1. Wykorzystanie lokalnych zasobów – 3 pkt.
 2. Grupy defaworyzowane, szkolenia/kurs – 3 pkt.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji i kryteria premiujące znajdują się na stronie LGD: perlybeskidu.pl/edc_media/Lite/Item-0259/TinyFiles/Lokalne-kryteria-wyboru-operacji-aktualizacja-10-lipca-2019-r.pdf, w załącznikach do ogłoszenia o naborze oraz do wzglądu w wersji papierowej w Biurze LGD.


Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 17 możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów - 31.
Operacje, które zostały uznane za zgodne z LSR i osiągnęły minimalną liczbę punków (17) podlegają dodatkowej ocenie według lokalnych kryteriów premiujących. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny według kryteriów lokalnych taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny według kryteriów premiujących. W przypadku, gdy nadal nie da się ustalić kolejności operacji, decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie internetowej stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.prowmaloplska.pl oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania  Perły Beskidu Sądeckiego www.perlybeskidu.pl, w załącznikach do ogłoszenia o naborze oraz do wglądu w Biurze LGD, 33- 343 Rytro 380 w godz. od 7.30 do 15.30. W powyższej lokalizacji można znaleźć także dokumentację pomocniczą przy wypełnianiu WOPP, w tym m.in. Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (w skrócie: LSR 2014-2020), procedurę oceny i wyboru operacji oraz lokalne kryteria wyboru operacji.

Limit  dostępnych środków w ramach naboru wynosi 130 000,00 zł.

Wysokość kwoty wsparcia na jedną operację (premii) wynosi 65 000.00 zł.

Minimalna całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.

Forma wsparcia – ryczałt (premia).

Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz załącznikami wymaganymi we wniosku (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznie na płycie CD-DVD).
 2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania lokalnych  kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów premiujących.
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych (jeśli dotyczy).
 4. Oświadczenie Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną Wniosku o przyznanie pomocy i wszystkich załączników.

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się poniżej.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego 33-343 Rytro 380 (Hotel Perła Południa)  oraz pod numerem  telefonu:  18 44 97 135, w godz. od  7.30 do 15.30DOKUMENTACJA KONKURSOWA (ZAŁĄCZNIKI):

Ogłoszenie o naborze 1/2020

Dokumentacja aplikacyjna - wniosek:

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)

Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) 

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Biznesplan (wersja 3z):

Biznesplan (.pdf)

Biznesplan (.docx)

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu

Dokumentacja aplikacyjna - załączniki:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Oświadczenie Wnioskodawcyo wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - klauzula RODO

Oświadczenie Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku i załączników

Dokumentacja pomocnicza:

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach  poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 (zał. nr 2 do Wytycznych MRiRW).

Lokalne kryteria wyboru operacji (konkursy).

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020.

Dokumentacja dotycząca realizacji operacji:

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) 

Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) 

Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji 

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf)