Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiegodziałająca na terenie gmin:Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

 rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 08.01.2018r. od godz. 09.00 do 22.01.2018 r. do godziny 14.00.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego: 33-343 Rytro 380 (Hotel Perła Południa) w godz. od 9.00 do 14.00 osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną. Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w  formie:

 1. Dwóch jednobrzmiących egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze oraz jeden egzemplarz na płycie CD/DVD (tożsamej z wersją papierową). Wersja papierowa i wersja elektroniczna powinna zawierać wymagane i zadeklarowane przez Wnioskodawcę załączniki (z rozszerzeniem .xlsx oraz z rozszerzeniem .pdf).
 2. Termin naboru upływa w dniu 22.01.2018 r. o godz. 14.00.

 Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla zakresu tematycznego rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

Cel ogólny LSR: II. Wzmacnianie społeczności lokalnej poprzez wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego obszaru Beskidu Sądeckiego.

Cel szczegółowy: II.1  Poprawa  jakości infrastruktury szeroko rozumianej kultury oraz zabytków.

Przedsięwzięcie: II.1.1 Budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej w tym rewitalizacja zabytków.

Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kultury – 6.

Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby osób, które skorzystały z infrastruktury kultury ze wsparciem LSR -  wzrost  procentowy o  10% do danej bazowej określonej przez beneficjenta.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), tj:
 • realizacja celu ogólnego i szczegółowego LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
 • zgodność z Programem, w tym z:,

- formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

 • zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 1. Spełnienie kryteriów wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej wymaganej do wybrania operacji liczby punktów.

 Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji:

 1. Doświadczenie Wnioskodawcy – 4 pkt.
 2. Wysokość wnioskowanego wkładu własnego w realizację projektu – 4 pkt.
 3. Trafność i rzetelność uzasadnienia potrzeby realizacji projektu – 4 pkt.
 4. Doradztwo w LGD – 1 pkt.
 5. Innowacyjność – 4 pkt.
 6. Wpływ na ochronę środowiska  lub przeciwdziałanie zmianom klimatu – 4 pkt.
 7. Gotowość do realizacji operacji/projektu – 4 pkt.
 8. Czas realizacji operacji – 4 pkt.
 9. Miejsce realizacji operacji – 4 pkt.

 Lokalne kryteria premiujące:

 1. Wykorzystanie lokalnych zasobów – 3 pkt.
 2. Grupy defaworyzowane, szkolenia/kurs – 3 pkt.

 Lokalne kryteria wyboru operacji i kryteria premiujące znajdują się na stronie LGD – www.perlybeskidu.pl w zakładce PROW 2014-2020/Kryteria wyboru operacji oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.  

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 17 możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów - 33. Operacje, które zostały uznane za zgodne z LSR i osiągnęły minimalną liczbę punków (17) podlegają dodatkowej ocenie według lokalnych kryteriów premiujących. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny według kryteriów lokalnych taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny według kryteriów premiujących. W przypadku, gdy nadal nie da się ustalić kolejności operacji, decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie internetowej stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.prowmaloplska.pl oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania  Perły Beskidu Sądeckiego www.perlybeskidu.pl oraz do wglądu w Biurze LGD, 33- 343 Rytro 380 w godz. od 7.30 do 15.30.

Limit  dostępnych środków w ramach naboru wynosi 400 000,00  zł.

Minimalna całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.

Intensywność pomocy na jedną operację wynosi:

 1. 63.63 % kosztów kwalifikowanych - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.
 2. 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 3.  80 % kosztów kwalifikowanych – beneficjenci inni niż przedsiębiorcy.
 4. 100 % - dla organizacji pozarządowych.

 Forma wsparcia – refundacja poniesionych kosztów.

Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz załącznikami wymaganymi we wniosku (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznie na płycie CD-DVD).
 2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania lokalnych  kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów premiujących.
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych (jeśli dotyczy).
 4. Oświadczenie Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną Wniosku o przyznanie pomocy i wszystkich załączników.

 Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie http://www.perlybeskidu.alte.pl/pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-2-2018-rozwoj-ogolnodostepnej-i-niekomercyjnej-infrastruktury-turystycznej-lub-rekreacyjnej-lub-kulturalnej.html.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego 33-343 Rytro 380 (Hotel Perła Południa)  oraz pod numerem  telefonu:  18 44 97 135, w godz. od  7.30 do 15.30

 Dokumentacja konkursowa

I. Ogłoszenie o naborze 2/2018.

II. Dokumentacja aplikacyjna

1 . Formularz wniosku o przyznanie pomocy pdf  (wersja 3z).

2. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania pdf (wersja 3z).

3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy-exel (wersja 3z).

4.  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania-exel (wersja 3).

5. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z).

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

7. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa -pdf

8. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa -exel

9. Zasady wypełniania Oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa.

10. Oświadczenie Wnioskodawcyo wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

11. Oświadczenie Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku i załączników.

12.Informacje dodatkowe.

II. Dokumentacja pomocnicza.

1.  Procedura oceny i wyboru operacji w ramach  poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

2. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 (zał. nr 2 do Wytycznych MRiRW).

3. Lokalne kryteria wyboru operacji (konkursy).

4. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020.

5. Regulamin Rady Programowej.

6. Rozporządzenie MRiRW.

6. Zał. nr 1 do Wytycznych MRiRW (cele, przedsięwziecia i wskaźniki).

III. Dokumentacja dotycząca realizacji operacji.

1. Umowa o przyznaniu pomocy-pdf (wersja 6z).

2. Zał. 1 zestawienie rzeczowo-finansowe operacji-pdf.

3. Zał.  2 wykaz działek ewidencyjnych-pdf.

4. Zał 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych-pdf.

5. Zał. 3 a KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020).

6. Wniosek o płatność-pfd (wersja 3z).

7. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania-pdf (wersja 3z)

7. Wniosek o płatność-exel (wersja 3z).

8. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania-exel (wersja 3z).

9. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z).