Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Szkolenia dla wnioskodawców

LGD Perły Beskidu Sądeckiego  w dniu 12 i 13 grudnia br.  przeprowadziła  szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców  w  ramach Kampanii informacyjnej nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania.

W dniu 12 grudnia 2016 r.  przeprowadzono szkolenie dotyczące konkursów grantowych. Adresatami  i uczestnikami szkolenia była społeczność lokalna  z obszaru LGD, potencjalni wnioskodawcy ( Gminy z terenu LGD, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, parafie i nieformalne grupy działania).

W dniu 13 grudnia 2016 r. przeprowadzono szkolenie   dotyczące  rozwijania działalności gospodarczej. Adresatami  i uczestnikami szkolenia  byli przedsiębiorcy zainteresowani  rozwijaniem działalności gospodarczej.

Prowadząca szkolenie Pani Liliana Wańczyk przedstawiła najważniejsze uwarunkowania prawne wynikające z obowiązujących przepisów, stanowiących podstawę przyznania pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na  wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020.

 Ponadto zostały nakreślone uwarunkowania wynikające z Lokalnej Strategii Rozwoju z przełożeniem  na lokalne  kryteria wyboru operacji i kryteria premiujące, będące podstawą oceniania złożonych wniosków o  dofinansowanie. Przedstawiono  także  algorytm składania  wniosków o przyznanie pomocy w kontekście obowiązującej Procedury  oceny  i wyboru operacji  wraz z omówieniem  Kart oceny wniosków.

Zaprezentowano  także  niezbędne dokumenty aplikacyjne: Wniosek o powierzenie grantu i inne niezbędne dokumenty w ramach naborów dotyczących konkursów grantowych oraz  Wniosek o przyznanie  pomocy , Biznesplan i inne dokumenty  w przypadku   aplikowania o pomoc w ramach rozwoju działalności gospodarczej.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w szkoleniach i życzymy  kreatywności   w pomysłach   docelowo przedkładającej się na otrzymanie dofinansowania  w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na  wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020.

Prezentacja - konkursy grantowe

Prezentacja - rozwijanie działalności gospodarczej

Informacja  w mediach - link

Poniżej fotorelacja