Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

Zwyczajne Walne Zebranie

Zarząd Stowarzyszenia „Perły Beskidu Sądeckiego" na podstawie § 25 pkt. 1 i § 31 pkt. 1 Statutu zwołuje się Zwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 11.06.2024r. (wtorek) o godz. 16.00 w biurze LGD, ul. Ogrodowa 2, 33-350 Piwniczna Zdrój.

Program Zebrania

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.

2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad i jego przyjęcie.

3. Wybór:

a) Przewodniczącego zebrania

b) Protokolanta,

c) Komisji uchwał i wniosków.

4. Stwierdzenie prawomocności obrad.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

7. Dyskusja nad sprawozdaniami.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla członków organów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie członkostwa w LGD.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Zgodnie z § 26 Statutu Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego drugi termin obrad Walnego Zebrania Członków w dniu 11.06.2024r. (wtorek) o godz. 16.15.