Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

NA LATA 2014 - 2020

Plan komunikacji

ROK 2016

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji  na 2016 rok.

ROK 2017

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2017 rok.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2017 rok-aktualizacja 14.11.2017 r. 

ROK 2018

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2018 rok.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2018 rok - aktualizacja 21.12.2017 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2018 rok - aktualizacja 13.03.2018 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2018 rok - aktualizacja 23.07.2018 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2018 rok - aktualizacja 16.08.2018 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2018 rok - aktualizacja 12.12.2018 r.

ROK 2019

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2019 rok.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2019r. - aktualizacja 09.04.2019r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2019r. - aktualizacja 04.07.2019r.

ROK 2020

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2020r. - aktualizacja 05.05.2020r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2020r. - aktualizacja 06.07.2020r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2020r. - aktualizacja 11.08.2020r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2020r. - aktualizacja  16.10.2020r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2020r. - aktualizacja  05.11.2020r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2020r. - aktualizacja  02.12.2020r.

ROK 2021

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2021 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2021 r. - aktualizacja 29.12.2020 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2021 r. - aktualizacja 01.02.2021 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2021 r. - aktualizacja 09.04.2021 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2021 r. - aktualizacja 01.06.2021 r.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2021 r. - aktualizacja 11.08.2021 r.

ROK 2022

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2022r. 

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2022r. - aktualizacja 07.07.2022r. 

ROK 2023 

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2023r. 

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r.o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw.

3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

4.  Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - tekst jednolity

5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

6 . Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW

7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR

8.Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

9. Wytyczne 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

« poprzednia 1 2 następna »