Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

Aktualności

 

W dniach 21 czerwca i 28 czerwca 2022r. odbyły się warsztaty i szkolenie dla Wnioskodawców. Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach realizowanych w ramach Planu Komunikacji na 2022r.

Zarząd Stowarzyszenia „Perły Beskidu Sądeckiego” na podstawie § 25 pkt. 1 i § 31 pkt. 1 Statutu zwołuje się Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków w dniu 05.07.2022r. (wtorek) o godz. 17.00 w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego Pereł Beskidu Sądeckiego pn: „Pogranicze wczoraj i dziś” (Restauracja Majerzanka” w Piwnicznej Zdroju, Ul. Zagrody 30.

Program Zebrania:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad i jego przyjęcie.
  3.  Wybór:

a) Przewodniczącego zebrania,

b) Protokolanta,

c) Komisji uchwał i wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawomocności obrad.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia:

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

7. Dyskusja nad sprawozdaniami.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia / nieudzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.

11. Przerwa w obradach Walnego Zebrania.

- ukonstytuowanie się Zarządu Stowarzyszenia LGD „Perły Beskidu Sądeckiego”,

- ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Perły Beskidu Sądeckiego”,

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Zgodnie z § 26 Statutu Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego drugi termin obrad Walnego Zebrania Członków w dniu 05.07.2022r. (wtorek) o godz. 17.30.

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza na:

- szkolenie dla wnioskodawców, które odbędzie się 28 czerwca 2022r. w godz. 16.00 - 17.30 w sali Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego Pereł Beskidu Sądeckiego "Pogranicze Wczoraj i Dziś" (ul. Zagrody 28, 33-350 Piwniczna Zdrój). 

Zapisy pod numerem telefonu - 18 44 97 135 lub mailowo: biuro@perlybeskidu.pl

5/2022 - Rozwijanie działalności gospodarczej

Data publikacji ogłoszenia: 27.06.2022r.

Termin naboru:  11 lipca – 25 lipca 2022 roku

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 65 811,00 EURO co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR stanowi 263 244 zł.

Wsparcie udzielane jest: refundacji 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego: 33-343 Rytro 380 (Hotel Perła Południa) w godz. od 10.00 do 13.00 osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD -  w dwóch egzemplarzach). 

Poniżej przedstawiamy ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego w dniu 18 czerwca 2022 r. od godz. 10.00- 12.00 w Rytrze gościło ze swoim stoiskiem informacyjno-promocyjnym na Biegu Wierchami. W ramach stoiska oferowano doradztwo i konsultacje dla społeczności lokalnej dotyczące możliwości dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Perły Beskidu Sądeckiego na lata 2014-2020.

Stoisko przygotowywane jest w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2022.20220618_100810

 20220618_102301

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza na:

warszaty wypełniania dokumentacji konkursowej, które odbędą się 21 czerwca 2022r. w godz. 16.00 - 17.30 w sali Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego Pereł Beskidu Sądeckiego "Pogranicze Wczoraj i Dziś" (ul. Zagrody 28, 33-350 Piwniczna Zdrój),

- szkolenie dla wnioskodawców, które odbędzie się 28 czerwca 2022r. w godz. 16.00 - 17.30 w sali Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego Pereł Beskidu Sądeckiego "Pogranicze Wczoraj i Dziś" (ul. Zagrody 28, 33-350 Piwniczna Zdrój). 

Zapisy pod numerem telefonu - 18 44 97 135 lub mailowo: biuro@perlybeskidu.pl

4/2022 - Ogłoszenie Podejmowanie działalności gospodarczej

Data publikacji ogłoszenia: 15.06.2022r.

Termin naboru:  01 lipca – 15 lipca 2022 roku

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 162 856,00 EURO co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR stanowi 651 424,00 zł.

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu-premii.

Wysokość premii na jedną operację wynosi 65 000,00 zł.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego: 33-343 Rytro 380 (Hotel Perła Południa) w godz. od 10.00 do 13.00 osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD -  w dwóch egzemplarzach). 

Poniżej przedstawiamy ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami: 

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że w dniu 17 czerwca 2022r. biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.