Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

Aktualności

 

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że w dniu 15 grudnia 2023r. Rada dokonała oceny i wyboru projektów do finansowania w ramach naboru 8/2023.

8/2023 Lista operacji zgodnych 

8/2023 Lista operacji wybranych

Protokół z posiedzenia 

Z uwagi na zbliżający się koniec 2023 roku, Zarząd LGD przygotował resume na temat stopnia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (etap wdrażania 2021-2023 r.) wraz z prezentacją dobrych praktyk w postaci dotychczas zrealizowanych projektów przy udziale LGD w ramach PROW 2014-2020 w zakresie rozwoju infraksktury, rozwoju przedsiębiorczości oraz innych operacji - więcej.

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego informuje, posiedzenie Rady Programowej, której tematem będzie ocena i wybór operacji w ramach naboru nr 7/2023 odbędzie się w dniu 22 grudnia 2023r. o godz. 15.00 w biurze LGD.

Kontunujacja posiedzenia nastąpi w dniu 11 stycznia 2024r. o godz. 15.00  biurze LGD.

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego informuje, posiedzenie Rady Programowej, której tematem będzie ocena i wybór operacji w ramach naboru nr 8/2023 odbędzie się w dniu 15 grudnia 2023r. o godz. 15.00 w biurze LGD.

8/2023 - Ogłoszenie o naborze -  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

Data publikacji ogłoszenia: 13.11.2023r.

Termin naboru:  27 listopada 2023 r. - 11 grudnia 2023 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 87 460,91 EUROco przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR stanowi 349 843,64 zł

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego: ul. Ogrodowa 2, 33-350 Piwniczna Zdrój w godz. od 10.00 do 13.00 osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD -  w dwóch egzemplarzach). 

Poniżej przedstawiamy ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami: 

7/2023 - Ogłoszenie o naborze Podejmowanie działalności gospodarczej

Data publikacji ogłoszenia: 13.11.2023r.

Termin naboru:  27 listopada 2023 r.  - 11 grudnia 2023 r.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 52 582,55 EURO co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR stanowi 210 330,20 zł.

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu-premii.

Wysokość premii na jedną operację wynosi 70 000,00 zł.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego: ul. Ogrodowa 2, 33-350 Piwniczna Zdrój w godz. od 10.00 do 13.00 osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD -  w dwóch egzemplarzach). 

Poniżej przedstawiamy ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami: